Välkommen till Färe

Färe går före!

Se mer av oss

Färes verksamheter

Våra verksamheter i korthet

FÄRE MONTESSORISKOLA

Färe Montessoriskola är en liten F-9 skola med drygt 140 elever som ligger i en härlig herrgårdsliknande miljö i Sibbhult, nära skog och omgivande vacker natur. I skolan arbetar personalen både strukturmässigt och organisatoriskt aktivt med inkludering som en central del i sitt förhållningssätt. Det märks bland annat genom att elever från grundskolan och grundsärskolan i största möjligaste mån läser och undervisas i samma grupper. Montessoripedagogiken, vilken bygger på tron att kreativitet och nyfikenhet leder till elevens individuella lärande, har varit ett vägledande pedagogiskt perspektiv som skolan arbetat utifrån sedan skolan startades 1996. Eleverna är fördelade på sju hemklassrum och har en hög
personaltäthet.

FÄRES FÖRSKOLOR

Vi driver två förskolor, Färe Montessoriförskola i Knislinge samt Montessoriförskolan Villa Ro i Broby. Båda förskolorna är centralt belägna i sina respektive orter. Förskolorna är små med ca 30 barn fördelat på två avdelningar vilket bidrar till den familjära andan där alla känner alla. Personaltätheten är hög.

Vi arbetar i enlighet med Maria Montessoris pedagogik och förskolans läroplan Lpfö 18.

Vi erbjuder:

  • Liten barngrupp i en lugn miljö.
  • Liten personalgrupp med få antal kontakter för barnen att knyta an till – detta skapar en trygg och familjär anda.
  • Pedagogisk utbildad personal med många års erfarenhet.
  • En miljö anpassad efter ditt barns behov och storlek.
  • Stimulerande och vackert montessorimaterial som väcker barnens nyfikenhet och upptäckarglädje.

VÄXTHUSET - EKONOMISK FÖRENING

Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening är ett personalkooperativ och består av medlemmar av den anställda personalen. Föreningens mål är att utveckla metoder, arbetssätt och arbetsformer som tillvaratar varje individs intresse och förmåga.

Målet är att skapa en god lärandemiljö för alla förskolebarn och elever. Vi är en liten verksamhet där sammanhållning och att lära känna varandra är en styrka.

Vi grundar vårt arbete på varje människas rätt till okränkbarhet och rätt att få vara den person man är.

  • Man ska känna trygghet som elev/barn, förälder och anställd på Färe.
  • All verksamhet utgår från de nationella styrdokumenten, elevernas/barnens behov samt ett demokratiskt synsätt.
  • Allt vi gör ska gagna barnens och elevernas lärande och utveckling.
  • Verka för god kommunikation mellan hemmet och verksamheterna.

SIBBHULTS UNGDOMSGÅRD

Sibbhults ungdomsgård är en mötesplats för barn och ungdomar upp till och med 19 år. Verksamheten drivs av Skolföreningen Växthuset som har personal som jobbar utifrån ungdomars intressen. Vi har fokus på musik, dans och teater men givetvis så utgår vi från ungdomarnas viljor vilket gör att verksamheten konstant är i förändring.

Färe går före!

Rulla till toppen